Black Duck SCA – Phân tích thành phần mã nguồn mở (Open Source)

Black Duck là một giải pháp quản lý rủi ro bảo mật từ việc sử dụng các mã nguồn mở và mã nguồn của bên thứ ba

  • Nhận dạng và theo dõi tất cả các thành phần mã nguồn mở được sử dụng.
  • Phát hiện và khắc phục các lỗ hổng nguồn mở đã biết.
  • Xác định và tuân thủ các quy định và điều khoản của giấy phép của mã nguồn mở.
  • Nhận thông báo trong ngày về các lỗ hổng bảo mật mới ảnh hưởng đến hệ thống ngay cả khi phần mềm đang được phát triển và khi đã hoàn thành đưa vào sử dụng.
CONTACT US