Giải pháp thu thập, phân tích thông tin trên không gian mạng

ASIC cung cấp các giải pháp đến từ Maltego, Social Links và Oxygen. Các công cụ giúp thu thập, phân tích thông tin từ các nguồn mở, và mạng xã hội, deep webs, dark webs…

Maltego

Giải pháp thu thập, phân tích thông tin từ các nguồn mở

Social Links

Giải pháp thu thập, phân tích thông tin trên mạng xã hội, deep webs, dark webs

Oxygen Forensic Detective

Giải pháp trích xuất, giải mã, phân tích dữ liệu từ nhiều nguồn kỹ thuật số