Software Risk Manager

Giải pháp Software Risk Manager (SRM) cho phép thiết lập các luồng làm việc theo tùy chọn để điều phối các công cụ AST như Coverity, Black Duck, Burp Enterprise, Check Point CloudGuard, Checkmarx, Checkmarx One, Checkmarx-IAST, Checkmarx OSA, CodeSonar, Contrast… ưu tiên xử lý các vấn đề nghiêm trọng, và theo dõi việc tuân thủ trên tất cả các phần mềm. Một số tính năng tiêu biểu

CONTACT US