Eggplant – Giải pháp kiểm thử chức năng và hiệu suất phần mềm

    Eggplant là công ty thuộc Keysight Technologies (Hoa Kỳ). Eggplant là giải pháp kiểm thử tự động thông minh tích hợp AI giúp người dùng xây dựng các kịch bản và mô hình kiểm thử nhanh chóng. Giải pháp tự động khám phá tất cả các trường hợp kiểm thử có thể xảy ra giúp kiểm thử chức năng và hiệu suất toàn diện, tối ưu, chính xác. Eggplant có thể tạo ra các báo cáo chi tiết về quá trình kiểm thử, hỗ trợ người dùng nắm bắt được thông tin về các lỗi đã phát hiện được sau khi kiểm thử.

    CONTACT US