Giải pháp đánh giá, kiểm thử bảo mật, chức năng và hiệu suất

ASIC CyberSecurity cung cấp bộ công cụ giúp đánh giá, kiểm thử bảo mật, chức năng và hiệu suất của ứng dụng một cách toàn diện, phù hợp trong từng giai đoạn của quy trình phát triển phần mềm. Các giải pháp đến từ Synopsys, AttackIQ, Eggplant và Apposite.

Synopsys

Giải pháp bảo mật ứng dụng phần mềm

AttackIQ

Giải pháp mô phỏng vi phạm và tấn công mạng

Keysight Eggplant

Giải pháp tự động kiểm thử chức năng và hiệu suất của ứng dụng

Apposite

Giải pháp mô phỏng mạng và đo kiểm hiệu suất mạng